dsPIC30F – SPI – NOKIA3310-LCD

dsPIC30F - SPI - NOKIA3310-LCD Merhaba, İş yoğunluğumdan dolayı yeterince site ile ilgilenemiyorum bu nedenle yazılarımın çıkışı gecikiyor. Bu uygulamızda dsPIC30F serisinde SPI modülünü kullanarak NOKIA3310 LCD’ye yazacağız. Bu konuya ek olarak C30’da program nasıl yazılır, asm30 hakkında ve microchip 16bit microcontroller’ler hakkında biraz daha detaylı bilgileri 2008 yılında 2. picproje dergisi için hazırladığım makalede bulabilirsiniz.

Web Adresi : http://dergi.picproje.org/author/kutay/

Nokia3310 lcd ile SPI haberleşme çeşidiyle iletişim kurulur. Haberleşme bit sayısı 8bit’tir. Max. clock hızı 4mhz’e kadar kullanılabilir. LCD hakkında daha fazla bilgi için LCD driver’ının datasheet’ine bakabilirsiniz. (PCD8544)
Datasheet’i iyi incelerseniz özellikle komut setini, çok daha iyi uygulamalar yapabilirsiniz. Benim tasarladığım ve geliştirme amaçlı olarak kullandığım dsPIC30F4011 boardunda denedim. Eski alışkanlıklardan dolayı şematik çizmeden pcb çizdiğim için şemasını veremiyorum ama cadsoft eagle pcb’yi dosyası aşağıdadır.

ABCD0008

dsPIC30F4011 board pcb dosyası

Program ve resimler aşağıdadır.

/*======================================================
Proje Adı 	 : dsPIC30F4011 ile Nokia 3310 LCD kontrolü 
web site   : uicroarm.com 
Yazan 	 : Aykut ULUSAN, Elektronik Mühendisi, IZMIR
=======================================================*/
#include "p30F3010.h"					// 4011 kullanacağız
#include "ascii.h"						// karakter hexlerini include edelim

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8); 		//10Mhz *8 = 80 MHz /4 = 20 MIPS
_FWDT(WDT_OFF);					// WDT off
_FBORPOR(PBOR_OFF & PWRT_64 & MCLR_EN);	// MCLR on, PWRT=64ms, PBOR off
_FGS(CODE_PROT_OFF);				// kod koruması off

// clock ve data SPI portundan sağlanır, 40 pin DSpic30F4011
// SDI1   RF2 26 	- Okuma yapılmadığı için kullanılmıyor
// SDO1  RF3 25 	- Kullanılıyor
// SCK1  RF6 24	- Kullanılıyor 

/*
Nokia GLCD					dsPIC30F4011(40pin)
SCK						RF6 
SDA						RF3  
DC  						PORTD2
CS						PORTD0
RST						PORTD3  
*/			

#define   GLCD_DC  	LATDbits.LATD2   		// Data/Command select
#define   GLCD_CS  	LATDbits.LATD0   		// Chip Select
#define   GLCD_RST  	LATDbits.LATD3   		// Reset 
#define		D		1				// data gönderilecek
#define		C		0				// komut gönderilecek
#define		off		1				// Chip select on
#define		on		0				// Chip select off yapıyoruz

void GLCD_INIT(void);						 // Glcd’yi hazırla
void PORT_SETUP(void);						// portları hazırla
void GLCD_YAZ(unsigned int DA_TA,unsigned int D_C);	// GLCD’ye yaz
void GLCD_CLEAR(void);						// ekranı temizle
void GLCD_POZISYON(unsigned int sayfa, unsigned int sutun);	// koordinata git
void GLCD_KARAKTER_YAZ(char c);				// ekrana karakter yaz
void GLCD_YAZI_YAZ(const char *s);				// ekrana string yaz
void DLY_MS(unsigned int ms);					// 1ms - 65536ms delay sağlar
void DLY_US(unsigned int us);					// 1-65535 us delay sağlar	
void BIR_USN(void);						// 1us lik delay

int
main (void){
	PORT_SETUP();
	GLCD_INIT();
	GLCD_CLEAR();				// Ekranı temizle
	GLCD_POZISYON(0,0);			// 0. sayfa 0. sütuna git
	GLCD_YAZI_YAZ("NOKIA 3310 LCD");	// NOKIA 3310 LCD yaz
	GLCD_POZISYON(1,0);			// 1. sayfa 0. sutuna git
	GLCD_YAZI_YAZ("UICROARM.COM");	// UICROARM.COM yazar	
	GLCD_POZISYON(2,0);
	GLCD_YAZI_YAZ("EEMKUTAY");		// 
	while(1);
}

void
PORT_SETUP(void){
	ADPCFG=0xFFFF;			// tüm portlar digital
	PORTB=0;
	PORTC=0;
	PORTD=0;
	PORTE=0;				// SCK1 çıkış RE8
	TRISB=0;				// çıkış
	TRISC=0;
	TRISD=0;
	TRISE=0;
	TRISF=0xFFF4;			// 0100  RF2=SDI(input) , RF3=SDO(çıkış)
// Aşağıdaki şekilde 4MIPS clock hızında ,Master,Data aktiften idle’a geçerken değişir, idle clock low 
// state,aktif clock high state,8bit modunda, 
// SS1 pini kullanılmıyor olacak şekilde ayarladık
	SPI1CON=0x012F;
	SPI1STAT=0x8000;					// SPI port enable
}

void
GLCD_INIT(void){
	DLY_MS(150);		// beslemenin tam oturması için 150ms 
	GLCD_CS=off;		// chip select off (reset, chip select'e bakmaz)
	GLCD_DC=D;		// Ram'i temizleyeceğimiz için data modu seçilir
	DLY_MS(10);		// Kararlılık için 10ms bekle
	GLCD_RST=0;		// resetle
	DLY_MS(50);		// 50ms bekle
	GLCD_RST=1;		// reset sonu, 
	DLY_MS(10);
	GLCD_YAZ(0x21,C);	 // PD=0(Chip enable),V=0(Horizontel modu),H=1(extended instruction set)
	GLCD_YAZ(0xC8,C);	 // Vop (6/8 Vlcd)
	GLCD_YAZ(0x13,C);	 // 1/48 bias
     GLCD_YAZ(0x20,C);	 // PD=0 (Chip enable), V=0 (Horizontel modu), H=0 (basic instruction set)
     GLCD_YAZ(0x0C,C);	 // Normal Mode
//    GLCD_YAZ(0x0D,C); // Görüntüyü invert et
}void
GLCD_YAZ(unsigned int DA_TA,unsigned int D_C){
	unsigned int temp;		// overflow varsa temizleyeceğiz
	if (D_C==D) 
		GLCD_DC = 1;   	// Data Mode
   	else     
	 	GLCD_DC = 0;  	// Komut Mode
	GLCD_CS=on;			// chip on		
	SPI1STATbits.SPIROV=0;	// overflow varsa da yoksa da clear
	temp=SPI1BUF;		// Buffer'ı temizle,
	SPI1BUF=DA_TA;		// gönderilecek veriyi buffer'a at
	while(SPI1STATbits.SPITBF);
	while ( !SPI1STATbits.SPIRBF);		
	GLCD_CS=off;			
} 

void
GLCD_CLEAR(void){
	unsigned int x;			// Counter olarak kullanacağız
	GLCD_POZISYON(0,0);	// 0.Sayfa ve 0.sutuna git
	for(x=0;x<504;x++)
		GLCD_YAZ(0x00,D);	// Data yazılacak ama 0x00
}

// sayfa yerine 0-5, sutun yerine 0-83 arası sayı girilebilir
void 
GLCD_POZISYON(unsigned int sayfa, unsigned int sutun){
	GLCD_YAZ((0x40|(sayfa&0x07)),C); // sayfa'in ilk 3 bitini maskele ve 0x40 ile OR'la, C=Komut
	GLCD_YAZ((0x80|(sutun&0x7F)),C); // Sutun için ilk 7 biti maskele 0x80 ile OR'la
}

void 
GLCD_KARAKTER_YAZ(char c) { // c urada karakterdir ve 'c' şeklinde yazılır (a harfi için = 'A'yazılır)  
  	unsigned int n;        // Sadece bir counter(1 karekteri ekranda göstermek için 5 byte gerekli)
  	unsigned int ch;       // Karakterin 5 byte'nın bulunduğu yeri belirler ve tutar
  	if ((c<32)||(c>126))    // Karekter değeri 48'den küçük veya 90'dan büyük ise 
  	c=63;              // c=63 yap. (bu şart sağlanıyorsa karekter sınırlarını aşmışız demektir) ? =63
  	ch = (c-32)*5;        // C'den 32(20h yani ilk karakterin hex değeri) çıkart ve 5 ile çarp 
  	for(n=5; n>0; n--)	  // ch'ı bir arttır ve gösterdiği hex'i Glcd'ye gönder				
   		GLCD_YAZ((font[ch++]),D);   // 5 kez bu işlem devam eder
	GLCD_YAZ(0,D);          	// Her karakter arasında bir sütun boşluk bırakılır.
}

void GLCD_YAZI_YAZ(const char *s){
	while(*s)
	   GLCD_KARAKTER_YAZ(*s++);
}

void
BIR_USN(void){		    // 1 usn delay 								
	asm("REPEAT #15");	// (15+1)x50ns=800 usn
	asm("nop");
}

// 1 usn - 65 535 usn arasında (65,536ms)
void 
DLY_US(unsigned int us){
	unsigned int c;
	for(c=0;c<=us;c++)							
		BIR_USN();
}

void 
DLY_MS(unsigned int ms){
	unsigned int c;
	for(c=0;c<=ms;c++)							
		DLY_US(1000);
}

/*========================================================
ASC2 karakterler
ascii.h
=========================================================*/
const char font[ ] ={
	0x0,0x0,0x0,0x0,0x0, 			// 	32 -esp- 20					
	0x0,0x0,0x4F,0x0,0x0, 			//	33 - ! - 21
	0x0,0x7,0x0,0x7,0x0, 			//	34 - " - 22
	0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14, 		//	35 - # - 23
	0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12, 		//	36 - $ - 24
	0x23,0x13,0x8,0x64,0x62, 		//	37 - % - 25
	0x36,0x49,0x55,0x22,0x50, 		//	38 - & - 26
	0x0,0x5,0x3,0x0,0x0, 			//	39 - ' - 27
	0x1C,0x22,0x41,0x0,0x0, 		//	40 - ( - 28
	0x0,0x0,0x41,0x22,0x1C, 		//	41 - ) - 29
	0x14,0x8,0x3E,0x8,0x14, 		//	42 - * - 2A
	0x8,0x8,0x3E,0x8,0x8, 			//	43 - + - 2B
	0x0,0x50,0x30,0x0,0x0, 		//	44 - , - 2C
	0x8,0x8,0x8,0x8,0x8, 			//	45 - - - 2D
	0x0,0x60,0x60,0x0,0x0, 		//	46 - . - 2E
	0x20,0x10,0x8,0x4,0x2, 		//	47 - / - 2F
	0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E, 		//	48 - 0 - 30
	0x0,0x42,0x7F,0x40,0x0, 		//	49 - 1 - 31
	0x42,0x61,0x51,0x49,0x46, 		//	50 - 2 - 32
	0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31, 		//	51 - 3 - 33
	0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10, 		//	52 - 4 - 34
	0x27,0x45,0x45,0x45,0x39, 		//	53 - 5 - 35
	0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30, 		//	54 - 6 - 36
	0x1,0x71,0x9,0x5,0x3, 			//	55 - 7 - 37
	0x36,0x49,0x49,0x49,0x36, 		//	56 - 8 - 38
	0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E, 		//	57 - 9 - 39  
	0x0,0x36,0x36,0x0,0x0, 		//	58 - : - 3A
	0x0,0x56,0x36,0x0,0x0, 		//	59 - ; - 3B
	0x8,0x14,0x22,0x41,0x0, 		//	60 - < - 3C
	0x14,0x14,0x14,0x14,0x14, 		//	61 - = - 3D
	0x0,0x41,0x22,0x14,0x8, 		//	62 - > - 3E
	0x2,0x1,0x51,0x9,0x6, 			//	63 - ? - 3F
	0x32,0x49,0x79,0x41,0x3E, 		//	64 - @ - 40
	0x7E,0x11,0x11,0x11,0x7E, 		//	65 - A - 41
	0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36, 		//	66 - B - 42
	0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22, 		//	67 - C - 43
	0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C, 		//	68 - D - 44
	0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41, 		//	69 - E - 45
	0x7F,0x9,0x9,0x9,0x1, 			//	70 - F - 46
	0x3E,0x41,0x49,0x49,0x7A, 		//	71 - G - 47
	0x7F,0x8,0x8,0x8,0x7F, 		//	72 - H - 48
	0x0,0x41,0x7F,0x41,0x0, 		//	73 - I - 49
	0x20,0x40,0x41,0x3F,0x1, 		//	74 - J - 4A
	0x7F,0x8,0x14,0x22,0x41, 		//	75 - K - 4B
	0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40, 		//	76 - L - 4C
	0x7F,0x2,0xC,0x2,0x7F, 		//	77 - M - 4D
	0x7F,0x4,0x8,0x10,0x7F, 		//	78 - N - 4E
	0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E, 		//	79 - O - 4F
	0x7F,0x9,0x9,0x9,0x6,			//	80 - P - 50
	0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E, 		//	81 - Q - 51
	0x7F,0x9,0x19,0x29,0x46, 		//	82 - R - 52
	0x46,0x49,0x49,0x49,0x31, 		//	83 - S - 53
	0x1,0x1,0x7F,0x1,0x1, 			//	84 - T - 54
	0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F, 		//	85 - U - 55
	0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F, 		//	86 - V - 56
	0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F, 		//	87 - W - 57
	0x63,0x14,0x8,0x14,0x63, 		//	88 - X - 58
	0x7,0x8,0x70,0x8,0x7, 			//	89 - Y - 59
	0x61,0x51,0x49,0x45,0x43, 		//	90 - Z - 5A
	0x7F,0x41,0x41,0x0,0x0, 		//	91 - [ - 5B
	0x2,0x4,0x8,0x10,0x20, 		//	92 - \ - 5C
	0x0,0x0,0x41,0x41,0x7F, 		//	93 - ] - 5D
	0x4,0x2,0x1,0x2,0x4, 			//	94 - ^ - 5E
	0x40,0x40,0x40,0x40,0x40, 		//	95 - _ - 5F
	0x0,0x1,0x2,0x4,0x0, 			//	96 - ` - 60
	0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,		//	97 - a - 61
	0x7F,0x48,0x44,0x44,0x38, 		//	98 - b - 62
	0x38,0x44,0x44,0x44,0x20, 		//	99 - c - 63
	0x38,0x44,0x44,0x48,0x7F, 		//	100 d - 64
	0x38,0x54,0x54,0x54,0x18, 		//	101 e - 65
	0x8,0x7E,0x9,0x1,0x2, 			//	102 f - 66
	0xC,0x52,0x52,0x52,0x3E, 		//	103 g - 67
	0x7F,0x8,0x4,0x4,0x78, 		//	104 h - 68
	0x0,0x44,0x7D,0x40,0x0, 		//	105 i - 69
	0x0,0x20,0x40,0x44,0x3D, 		//	106 j - 6A
	0x7F,0x10,0x28,0x44,0x0, 		//	107 k - 6B
	0x0,0x41,0x7F,0x40,0x0, 		//	108 l - 6C
	0x7C,0x4,0x18,0x4,0x78, 		//	109 m - 6D
	0x7C,0x8,0x4,0x4,0x78, 		//	110 n - 6E
	0x38,0x44,0x44,0x44,0x38, 		//	111 o - 6F
	0x7C,0x14,0x14,0x14,0x8, 		//	112 p - 70
	0x8,0x14,0x14,0x18,0x7C, 		//	113 q - 71
	0x7C,0x8,0x4,0x4,0x8, 			// 	114 r - 72
	0x48,0x54,0x54,0x54,0x20, 		//	115 s - 73
	0x4,0x3F,0x44,0x40,0x20, 		//	116 t - 74
	0x3C,0x40,0x40,0x20,0x7C, 		//	117 u - 75
	0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C, 		//	118 v - 76
	0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C, 		//	119 w - 77
	0x44,0x28,0x10,0x28,0x44, 		//	120 x - 78
	0xC,0x50,0x50,0x50,0x3C, 		//	121 y - 79
	0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44, 		//	122 z - 7A
	0x8,0x36,0x41,0x0,0x0, 		//	123 { - 7B
	0x0,0x0,0x7F,0x0,0x0, 			//	124 | - 7C
	0x0,0x0,0x41,0x36,0x8, 		//	125 } - 7D
	0x0,0x8,0x4,0x8,0x4			// 	126 ~ - 7E		
};

ABCD0006ABCD0010ABCD0011

17 Yorum

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir